Search
Close
สถาบันพัฒนา ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
New Economy Academy
ปฏิทินกิจกรรม
หมวดหมู่ความรู้
มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา 4 ด้านการค้ายุคใหม่ ที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด
Previous item
Previous item hover
Next item
Next item hover
กิจกรรมแนะนำ
Previous item
Previous item hover
Next item
Next item hover
หลักสูตรน่าสนใจจาก E-Academy
Previous item
Previous item hover
Next item
Next item hover
NEA คือใคร

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) คือหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีภารกิจหลักคือ การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างนักรบทางธุรกิจ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างเข้มแข็ง

About
NEA เชื่อว่า

การจะพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจ ในเวทีการค้าโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องพร้อมด้วยความรู้ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความร่วมมือกันของผู้ประกอบการและภาครัฐอย่างเต็มความสามารถไปด้วยกัน

NEA จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบการเรียนการสอนในแบบห้องเรียนทั่วไป หรือ ออฟไลน์ จนถึงระบบการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกว่า E-Academy เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Beleif
พันธกิจ NEA

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่กระจายองค์ความรู้ให้กับ ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และยกระดับคุณภาพการให้บริการ สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ

ข่าวสารและกิจกรรม
Previous item
Previous item hover
Next item
Next item hover
  • NEA Library
  • เอกสารประกอบการอบรม
Library
กิจกรรม “The Next Chapter การส่งออกไทย” ปี2566 - ผอ.อภิชาติ สินค้าไทยในซาอุดิอาระเบีย
Library
กิจกรรม “The Next Chapter การส่งออกไทย” ปี2566 - ผอ.สกรรจ์ presentation
Library
กิจกรรม “The Next Chapter การส่งออกไทย” ปี2566 - ท่านปัญญา-สไลด์กษจ.จันทบุรี-19-8-66
Library
กิจกรรม “The Next Chapter การส่งออกไทย” ปี2566 - ท่านจิราวุฒิ พณ.จันทบุรีThe Next Chapter
Go to top