Search
Close
เกี่ยวกับ NEA
NEA คือใคร

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) คือหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่มีภารกิจหลักคือ การพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างนักรบทางธุรกิจ ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างเข้มแข็ง

About
NEA เชื่อว่า

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศ คือ มนุษย์ ดังนั้นความอยู่รอดในปัจจุบัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะขนาดของธุรกิจ และทรัพยากรที่มี แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า

ดังนั้นการจะพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจ ในเวทีการค้าโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องพร้อมด้วยความรู้ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความร่วมมือกันของผู้ประกอบการและภาครัฐอย่างเต็มความสามารถไปด้วยกัน

NEA จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบการเรียนการสอนในแบบห้องเรียนทั่วไป หรือ ออฟไลน์ จนถึงระบบการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกว่า E-Academy เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Belief
วิสัยทัศน์ (Vision)

การเป็นองค์กรชั้นนำจากภาครัฐ ในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ สำหรับการแข่งขันในเวทีการค้ายุคใหม่


พันธกิจ (Mission)

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่กระจายองค์ความรู้ให้กับ ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล และยกระดับคุณภาพการให้บริการ สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการก้าวสู่การค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ

Vision
นโยบาย (Policies)

มุ่งเน้นยกระดับการบริการ ภาครัฐ ด้วยนโยบาย “Sharing Economy” หรือเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อช่วยให้ประชาชนในทุกระดับ ทุกภาคส่วนของประเทศสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ จากบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของประเทศ ผ่านช่องทางการเข้าถึงทั้งในรูปแบบออฟไลน์ (อบรมสัมมนา ณ สถานที่จริง) และในรูปแบบดิจิทัล (E-Academy) เปิดโอกาสในการประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ประชาชนในทุกภาคส่วน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันการค้าของประเทศไทยจากภูมิภาคสู่การค้าระหว่างประเทศ (Local to Global) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง

Policy
หลักสูตรอบรมสถาบัน New Economy Academy (NEA)

มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรที่เน้นการพัฒนา 4 ด้านการค้ายุคใหม่ ที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างตรงจุด

Previous item
Previous item hover
Next item
Next item hover
แผนผังองค์กร
นางภาวินี รวยรื่น
นางภาวินี รวยรื่น
ผู้อำนวยการ (Director)
Go to top