เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) - สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก เป็นโครงการอบรมต่อเนื่องแบ่งเป็น 2 ช่วง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความตื่นตัว สร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดสินค้าไทยให้สามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้

โครงการนี้ได้แบ่งการเข้าร่วมการอบรมเป็น 2 ช่วงเวลา โดยระยะที่ 1 เป็นการอบรมสัมมนา เป็นเวลา 1 วัน ระยะที่ 2 มีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ และสามารถพัฒนาสินค้าของตนให้ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ เพื่อเข้าร่วมการอบรมอย่างเข้มข้นจำนวน 3 วัน เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออกต่อไป

ในการจัดอบรมในครั้งนี้จะมีการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายในแต่ละเวทีเพื่อ แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge) และสามารถสร้างพันธมิตรทางการค้าในแต่ภูมิภาคหรือจังหวัด


การเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะที่ 1 ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมเวทีเสวนาในเรื่องของแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและการทำการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาจากธุรกิจที่สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้จริง
ระยะที่ 2 คัดเลือกเฉพาะผู้ประกอบการในรูปแบบนิติบุคคลที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการส่งออก จังหวัดละ 50 คน เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 3 วัน โดยมีเนื้อหาและความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออก แนวความคิดทางการตลาด การจัดการด้านระบบโลจิสติกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมขอคำแนะนำในการทำธุรกิจส่งออกในรูปแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต (Export Clinic)


วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้และการตื่นตัวของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจส่งออก
- เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจส่งออก และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสินค้าสำหรับส่งออก
- เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
- เพื่อสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ทีมีศักยภาพ


กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ประกอบการภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่มที่จะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (SMEs) และบุคคลทั่วไปที่สนใจจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จำนวนไม่น้อยหว่า 1,400 ราย
- คัดเลือกผู้กระกอบการจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการต่อยอดสู่การส่งออกได้มาจากระยะที่ 1 และจะต้องเป็นนิติบุคคล จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 300 ราย

1 )สมัครสมาชิก DITP DRIVE ที่ เว็บไซต์ drive.ditp.go.th
2 )ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ nea.ditp.go.th/YELG2019
3 )หากติดปัญหาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน คุณเอ๋, คุณแวน
085 917 2493, 091 734 4125