เอกสารประกอบการบรรยายฝึกอบรม Train the Traines by NEA จังหวัดขอนแก่น

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ Train the Trainers By NEA จังหวัดขอนแก่น

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ Train the Trainers By NEA  จังหวัดขอนแก่น

หัวข้อ "การเป็นวิทยากรที่ดี" 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจจากแนวคิดสู่การลงมือทำจริง

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่