“เจาะลึกอุตสาหกรรม ด้วยกลยุทธ์การค้าส่งผ่านอาลีบาบา อีคอมเมิรซ์ อันดับ 1 ของโลก”

  หัวข้อสัมมนา “เจาะลึกกลยุทธ์ค้าส่ง F&B และสินค้ากษตรไทย ได้ง่ายๆ ด้วย อาลีบาบา”
                               วันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.
                               ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

                                                 ......................................

12.30 – 13.00 น. - ลงทะเบียน
13.00 – 13.20 น. - Country Manager of Alibaba Thailand กล่าวถึงที่มาของอาลีบาบา เว็บ ไซด์ขายส่งที่ใหญ่                                                                              ที่สุดในโลกและจะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายตลาดส่งออกให้กับ SMEs ไทย

13.20 – 13.4 0 น. - คุณ สิรินันท์ ทองเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาลีบาบา กล่าวถึงที่มาของอาลีบาบา เว็บ ไซด์ขายส่ง                                                                              ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายตลาดส่งออกให้กับ SMEs ไทย พร้อมทั้งให้                                                                            ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขายสินค้าด้วย E-commerce บนแพลตฟอร์มอาลีบาบา รวมทั้งสิทธิ์                                                                                      ประโยชน์ของสมาชิกอาลีบาบาในประเทศไทย

13.40 – 14.10 น. - Workshop เจาะลึกรายสินค้าและแนะนาฟังก์ชั่นการทางาน
14.10 – 14.30 น. Success Case ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มหรือผู้ที่ประสบความสาเร็จในการ                                                                              ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ alibaba.com

- Q & A

15.00 – 15.15 น. - พัก รับประทานอาหารว่าง (เบรค)
15.15 – 16.00 น. - ผู้ชานาญการจาก บริษัท ซีบร้า ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ให้ข้อมูลความรู้
                                 การตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก
                                เอกสารที่สาคัญสาหรับการส่งออก สาหรับสินค้าประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม/สินค้าทางการเกษตร
                                การขนส่งสินค้า
หมายเหตุ : 1. วัน เวลา สถานที่ หัวข้อการบรรยาย และวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่