พื้นฐานการถ่ายภาพสำหรับธุรกิจออนไลน์

โครงการสัมมนาพื้นฐานการถ่ายภาพสำหรับธุรกิจออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09.30 - 16.30 น.

สถานที่  อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

......................................................................................

09.00 - 09.30 น.      ลงทะเบียน

09.30 – 09.45 น.     บรรยายถึงหลักสูตรของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

                            โดยผู้แทนจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

09.45 – 11.00 น.     Canon : แนะนำเรื่องการถ่ายภาพ Packshot, ข้อแตกต่างและข้อจำกัดของกล้องมือถือกับ                                 กล้องถ่ายภาพ

                             โดยผู้แทนจากบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จากัด

11.00 - 12.00 น.     เรียนรู้หลักการถ่ายภาพ และเทคนิคต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า สาหรับผู้ประกอบการยุคใหม่                                   โดยคุณตวัน รพิพงษ์ จากเพจ Foodtography studio

12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.     แบ่งกลุ่มทา Workshop

14.00 - 14.30  น.     Coffee Break

14.30 - 15.00 น.      คัดเลือกภาพ Comment / ถาม-ตอบ

 

หมายเหตุ :  ถ้ามีกล้องสามารถนำกล้องมาได้ แต่ถ้าไม่มีทางสาถาบันก็ได้จัดเตรียมกล้องไว้ให้ค่ะ

 

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่