ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ Jewelry รุ่นใหม่

 

กำหนดการฝึกอบรม

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออกสำหรับ ผู้ประกอบการ Jewelry รุ่นใหม่ ”

ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561  

ระหว่างเวลา 08.30 - 16.45 น.

ณ ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่      

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

*****************************

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.        * ปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ Jewelry ให้ประสบความสำเร็จในตลาด

                                    ต่างประเทศ

                                - ยุทธศาสตร์การออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

                                - ยุทธศาสตร์ทั่วไปในการทำตลาด

                             โดย     นายบุญกิต  จิตรงามปลั่ง

                                      นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

10.15-12.15 น.         * การจัดการข้อมูลและการจัดทำตลาดในยุคดิจิทัล (e-commerce)

                             โดย     นายหาญชัย  ชัยทัศนีย์

                                      Business Development Manager บริษัท Webnatics (Thailand) Co., Ltd

13.30-16.45 น.        * การทำตลาดอย่างมีกลยุทธ์ การติดอาวุธด้วยการสร้างโมเดลทางธุรกิจ/ภาคีเครือข่าย

โดย     นายพรชัย  พัวพัฒนขจร

                                      กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุตออร์แกนนิค จำกัด

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

09.00-16.45 น.         * การทำกลยุทธ์ทางการเงิน และการบัญชี

- การจัดการต้นทุนและวิเคราะห์การเงินทางธุรกิจเพื่อประสิทธิภาพ              ในการแข่งขันธุรกิจยุค Thailand 4.0   

โดย     ดร. ดวงสมร  มะโนวรรณ

                                      อาจารย์ประจำสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

                                      มหาวิทยาลัยมหิดล

 

…………………………………………………….

หมายเหตุ  : 10.00-10.15 น.และ 14.30-14.45 น.       พักรับประทานน้ำชา/กาแฟ  พร้อมอาหารว่าง

               12.00-13.30 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 * หัวข้อการบรรยายและวิทยากร  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                        

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่