โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก”

 เมื่อวันที่  19 – 20 ธันวาคม  2560 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่  จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก  ห้องประชุม 4 (Auditorium) อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)  โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  2  ท่านด้วยกัน  ดังนี้

1. นายสรกิจ  มั่นบุปผชาติ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เศรษฐอินเตอร์เทรด  จำกัด      

    รองประธาน  สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และประธานกิติมศักดิ์  คลัสเตอร์  แฟชั่นและไลฟ์สไตล์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. นายพรชัย  พัวพัฒนขจร  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ฟรุตออร์แกนิค จำกัด  

สำหรับโครงการนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากเป็นการอบรมเชิงลึกจึงรับผู้เข้าอบรมได้จำนวนจำกัด ซึ่งในการอบรมทั้ง 2 วัน ผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่น โดยผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนทางการตลาด  ต้นทุนทางหลักการบัญชี  แนวคิดในการจำแนกประเภทต้นทุน  และองค์ประกอบต้นทุนและการบริหารต้นทุน กลยุทธ์ในการตั้งราคาขายส่งออก  การเสนอราคาสินค้า  และฝึกปฏิบัติการตั้งราคาสินค้า  

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่