Search
Close
Course
ปิดรับสมัคร
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 22
หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย
จำนวน 50 ราย
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมการบรรยาย จำนวน 10 หัวข้อ ดังนี้
- หัวข้อ Smart Exporter Mindset & Leadership in New Economy
- หัวข้อ การทำ Business Model Canvas (BMC)
- หัวข้อ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อควรรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
- หัวข้อ Bio-Circular-Green Economy : BCG
- หัวข้อ Content Marketing Trends 2023
- หัวข้อ Product & Packaging Design
- หัวข้อ Logistics & Supply Chain Session 1
- หัวข้อ Logistics & Supply Chain Session 2
- หัวข้อ การบริหารการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ Session 1
- หัวข้อ การบริหารการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ Session 2

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 7 หัวข้อ ดังนี้
- หัวข้อ ICE Breaking กระชับเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
- หัวข้อ Big Data Analytics
- หัวข้อ เครื่องมือในการบริการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Business Intelligence
- หัวข้อ เทคนิคการใช้ AI ในการช่วยสร้าง Content Marketing
- หัวข้อ เทคนิคการนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ (Pitching)
- หัวข้อ การขึ้นแพลตฟอร์ม E-Commerce
- หัวข้อ Cloud & Network Synergy

กิจกรรมเสวนา จำนวน 2 หัวข้อ ดังนี้
- หัวข้อ เสวนาประสบการณ์การส่งออกจากพี่สู่น้อง Smart Exporter Link
- หัวข้อ เสวนาวิเคราะห์ Business Model Canvas : BMC

วิทยากร
  • คุณศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ลงทะเบียน 29 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2566
วันที่อบรม 26 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2566
จำนวนที่รับสมัคร 50
สถานที่จัดกิจกรรม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก), กรุงเทพมหานคร
Go to top