การยกระดับ SMEs ไทย สู่ Thailand 4.0

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาและเน้นประสิทธิภาพในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมสู่แนวคิด Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม การบริการ และความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การสร้าง S-Curve ใหม่ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการยกระดับการค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากล จึงได้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) หรือ NEA เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ในโลกการค้ายุคใหม่ผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสนับสนุน กลุ่มผู้ประกอบการให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

NEA เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในเวทีการค้ายุคใหม่

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่
  2. กระจายองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคของประเทศ
  3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านองค์ความรู้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล
  4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ด้วยองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ผ่านพันธมิตรและเครือข่ายกระทรวงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการในโลกการค้ายุคใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืน

แนวคิด Thailand 4.0 มีเป้าหมายในการ

  • ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่สมดุลของการพัฒนา และก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
  • พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยในทุกระดับให้มีความพร้อมใน การดำเนินธุรกิจ ในโลกการค้ายุคใหม่ทั้งเกษตรกร วิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจการค้าภาคบริการ

Collaboration

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม

Commerce

การทำธุรกิจ การค้าของผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ

Course and Coaching

การพัฒนาผู้ประกอบการไทยด้วยหลักสูตรองค์ความรู้พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำแบบครบวงจร

Connection

ความสัมพันธเครือข่ายทางการค้าเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

Community

การสร้างสังคมของผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคของประเทศ

Creativity and Digitalization

นำความคิดสร้างสรรค์มาผสานเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับธุรกิจ

หลักสูตรอบรมสถาบัน New Economy Academy (NEA)

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA เป็นหน่วยงานใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ ให้เข้าใจวิธีการทำการค้าขายยุคใหม่ในหลายด้าน อาทิ ด้านดิจิทัล ด้านบริหารจัดการธุรกิจสู่สากล ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก ความรู้เฉพาะทางด้านการตลาดระหว่างประเทศ ที่เน้นเป็นประเภทสินค้า หรือเน้นตามตลาด เป็นต้น ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไปแล้วทั้งหมดเกือบ 13,000 ราย และจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ออกมาตลอดปี

1. หลักสูตร New Economy Amplifier : หลักสูตรสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า ผู้ถ่ายทอด และกระจายความรู้ (Trainers)หลักสูตรสร้างพี่เลี้ยงจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการในด้านการดำเนินธุรกิจและการค้ายุคใหม่ด้วยองค์ความรู้โดยการอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ (Train the trainer) เพื่อให้สามารถกระจายองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการในทุกพื้นที่ของประเทศ ได้อย่างทั่วถึงเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยในระดับชุมชนท้องถิ่นได้

2. หลักสูตร New Economy Foundation :หลักสูตรสร้างคนตัวเล็กหลักสูตรสร้างคนตัวเล็กเกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจในชุมชน เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในการทำธุรกิจ ต่อยอดสู่การค้าแบบ E-Commerce และสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานรากให้ยั่งยืน

3. หลักสูตร New Economy Driver :หลักสูตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการทำการค้าภายในประเทศ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการต่อยอดสู่การค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโลกธุรกิจและพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

4. หลักสูตร New Economy Connector (Executive) : หลักสูตรสร้างเครือข่ายการค้าสำหรับผู้บริหารหลักสูตรผู้บริหารเกิดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) สำหรับนักธุรกิจและผู้บริหารชั้นแนวหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมการทำงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อสังคม

พร้อมหรือยัง?

ที่จะร่วมพัฒนาธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

สมัครที่นี่